Algemene voorwaarden

Mijn Opinie Verzekeringen is een website van Webbroker N.V.

Webbroker NV, heeft zijn maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Defacqzstraat 6. Het ondernemingsnummer is BE 0820.521.020.

Deze site laat u toe uw mening te formuleren over een bepaalde dienst of product van een verzekeringsmaatschappij. Tesamen vormen al die meningen een soort evaluatie van de diensten aangeboden door een verzekeraar.

Hiervoor hebben wij een aantal gegevens nodig, die u tijdens het invullen aan ons meedeelt.

We leggen u hier uit hoe we precies omgaan met deze gegevens. Wij handelen uiteraard volledig conform de Belgische wet op de privacy (Wet ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 8 december 1992, aangepast door de wet van 11 december 1998) wat de verwerking van deze persoonlijke gegevens betreft. De verwerking van deze gegevens gebeurt onder verantwoordelijkheid van Webbroker NV, Defacqzstraat 6, 1000 Brussel.

Het objectief van de Site

 1. De Site laat toe aan de surfer zijn opinie en ervaring over producten en diensten, voorgesteld door een verzekeraar, mee te delen. Op deze wijze kan het geheel van opinies en ervaringen een bijdrage leveren voor de gehele verzekeringssector op een direct en indirecte wijze.
 2. De Site staat voor iedereen open.
 3. Het publiceren van een advies over een verzekeringsmaatschappij of een product of dienst, kan enkel maar plaatshebben indien men Lid is van de Site. Lid worden van de Site is gratis en betekent dat men zich identificeert via zijn e-mail, men een pseudoniem kiest en een paswoord.
 4. De gebruikers van de Site verbinden zich ertoe de inhoud die ter beschikking wordt gesteld alleen maar te gebruiken volgens de voorwaarden die hier zijn vermeld.

Verplichtingen van de Leden van de site

 1. De leden zorgen ervoor dat hun persoonlijke gegevens juist zijn, en zullen zich niet inschrijven onder een onjuiste identiteit. Bij wijziging van de persoonlijke gegevens verbinden de Leden er zich toe om via hun persoonlijke pagina de nodige aanpassingen uit te voeren.
 2. De Leden zijn zelf verantwoordelijk voor de confidentialiteit van hun pseudoniem en hun paswoord en het eventueel misbruik dat door derden zou worden gemaakt.
 3. De Leden verbinden zich ertoe geen advies te publiceren waarvan de inhoud elementen bevat zoals;
  • Elke vorm van publiciteit, impliciet of expliciet
  • Elke inhoud zonder relatie met de specifieke problematieken rond de verschillende acteurs uit de verzekeringswereld
  • Elk advies met ongepaste inhoud, vrijwillig verkeerd informatie, denigrerende informatie, kwetsende informatie en woordgebruik, gebruik van scheldwoorden en vernederende bewoordingen, indruisend tegen goed gedrag en zeden, pornographische inhoud of ander gebruik dat door de wet verboden is en dus strafbaar
  • Elke inhoud die rechten schendt, zoals brevetrechten, auteursrechten, merkenrecht
  • Elke virus of programma dat eventueel het functioneren en beschadigen van andere computers zou mogelijk maken
  • Elke inhoud die zou worden gebruikt voor commerciële doeleinden zonder toelating van de desbetreffende Leden
  • Elke inhoud die tot doel heeft de communicatie van een politieke of religieuze opinie
 4. De Leden beschikken over alle rechten over de berichten die ze publiceren, en dragen deze rechten gratis over aan Webbroker NV zonder enige beperking. Dit laat Webbroker NV toe deze inhoud te gebruiken, te wijzigen, en mee te delen aan derden.
 5. Webbroker NV behoudt zich het recht voor om zelf te beslissen een advies of een Lid, zonder voorafgaande verwittiging, tijdelijk of definitief te schrappen. Webbroker NV is niet verplicht het Lid op de hoogte te brengen van deze schrapping. De her-publikatie kan niet worden afgedwongen.

Verantwoordelijkheid over de inhoud van de Site

 1. De Leden zijn als enige verantwoordelijk voor het advies dat ze publiceren.
 2. De gebruikers van de Site stellen Webbroker NV vrij van alle aansprakelijkheid aangaande de kwaliteit, de juistheid en geldigheid van de adviesen gepubliceerd op de Site.
 3. De gebruikers van de Site erkennen en aanvaarden dat de adviesen die worden gepubliceerd, geen standpunt vormen van Webbroker NV, en dat de Leden geen hulp hebben ontvangen of zijn bijgestaan door Webbroker NV bij het formuleren van hun advies.
 4. Webbroker NV is niet aansprakelijk, tegenover de Leden van de Site alsook elke gebruiker en derde, voor de adviezen die zijn gepubliceerd op de site door de Leden
 5. Webbroker NV kan niet aansprakelijk gesteld worden -direct of indirect- voor de gevolgen en conclusies die gebruikers zouden trekken naar aanleiding van de gepubliceerde adviesen van de Leden.
 6. De gebruikers van de site aanvaarden en erkennen dat de publicatie door de Leden van de adviezen enkel onder hun verantwoordelijkheid gebeurt. Hieruit volgt dat de Site niet kan worden geacht verantwoordelijk te zijn voor de kwaliteit, juistheid, aktualiteit en volledigheid van de uitgebrachte adviezen. Daarom is de Site er ook niet toe gehouden de adviezen te actualiseren.

De werking van de Site

Bij het ingeven van een advies door één van de Leden, zal Webbroker NV dit advies valideren betreffende de al of niet conformiteit van het advies aan de regels zoals ze in deze tekst zijn opgenomen. De beslissing tot publicatie wordt autonoom en zonder inmenging van derden door Webbroker NV genomen. Wanneer tot publicatie wordt overgegaan zal het Lid die het advies heeft geformuleerd hiervan op de hoogte worden gebracht via zijn e-mail. Indien Webbroker beslist om het advies niet te publiceren omdat het niet met de regels strookt, zal dit ook aan het desbetreffende Lid worden gemeld via e-mail. Deze beslissing van Webbroker NV is onherroepelijk. We behouden ons ook het recht voor om onze service voor onbepaalde tijd te onderbreken. Webbroker NV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele gevolgen van deze onderbrekingen.

Wij behouden ons het recht voor om elke fysieke of rechtspersoon die de gebruiksvoorwaarden van de Site zou overtreden (aanbieden van andere diensten en producten, onrechtmatig gebruik van e-mail adressen, ...) eenzijdig de toegang tot de Site of een gedeelte van de Site te ontzeggen. Het staat Webbroker NV vrij om eventueel over te gaan tot gerechterlijke vervolging.

De Belgische wetgeving is op de website van toepassing en daarom zal elk eventueel conflict in verband met de website of met Webbroker NV worden beslecht bij Belgische rechtbanken.

Hoe verwerken we de gegevens die u invult?
Eerste stap : anonieme gegevens

Zolang u geen persoonsgegevens invult tijdens uw bezoek aan de Site, blijft u anoniem. We kennen dan enkel uw IP-adres (dat is het adres van uw computer). Via dit adres kunnen we statistische informatie bekomen over uw bezoek aan onze Site (welke pagina's werden er bezocht, hoelang duurde het bezoek...). Deze informatie gebruiken we om de Site verder te verbeteren om onze bezoekers een Site te kunnen aanbieden die het best aansluit bij hun wensen.

Tweede stap : cookies

Alle websites op het internet gebruiken cookies. Dit zijn kleine stukjes informatie die, tijdens uw bezoek, via uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Deze cookies bevatten nooit persoonsgegevens of persoonlijke informatie. Ze houden bijvoorbeeld wel de taal bij die u hebt gekozen om de Site te bezoeken, zodat u bij het volgende bezoek, onmiddellijk de juiste taal gepresenteerd krijgt. Verder bevatten ze ook nog informatie die het mogelijk moet maken om de Site voortdurend te verbeteren en aan te passen.

U kan er voor opteren om deze cookies niet op te slaan; door de instellingen van uw browser aan te passen. Het gebruik van cookies is echter zo algemeen verspreid dat het niet aanvaarden van cookies problemen zou kunnen opleveren tijdens het surfen. Vele websites zullen niet meer op een volledige en eenvoudige manier aan u kunnen voorgesteld worden.

Derde stap : uw gegevens als lid van de site

Om de werking van de site mogelijk te maken zal u drie elementen nodig hebben : een e-mail adres, een pseudoniem en een paswoord. Het pseudoniem en het paswoord kunnen door u worden aangemaakt en eventueel gewijzigd. Verder vragen we ook nog uw naam en voornaam om die te gebruiken als we u bevestigingen sturen via e-mail. Ook vragen we uw toelating om u verder op de hoogte te houden van wat er op de site wijzigt en eventueel resultaten mee te delen via e-mail. Elke e-mail zal u de mogelijkheid geven om u uit te schrijven en zodanig geen e-mail meer te krijgen.

Zoals de wet voorziet, kan u steeds toegang krijgen tot uw persoonsgegevens en deze laten aanpassen en bijwerken via uw persoonlijke ruimte. Indien u dit wenst kunnen uw gegevens ook worden gewist uit onze bestanden. Hiervoor richt u zich best tot ons via dit e-mail adres : info@mijn-opinie-verzekeringen.be